Parowozownia Pilska OKR¡GLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             

  
 

Pila ºəhərindəki "OKR¡GLAK"  Parovoz deposu - bir qrup Pila sakinləri tərəfindən 2007-ci ilin yazında qurulmuº bir cəmiyyətdir.Onun məqsədi hal-hazırda istifadə olunmayan, lakin nadir xüsusiyyətlərə malik olan XIX əsrə aid parovoz deposunun bərpasıdır.

 

Piladakı parovoz deposunun tikiliºi 1870-1874 illərdə Prussiyanın nəzarəti altında olmuº torpaqlarda dəmir yolu ºəbəkəsinin intensiv inkiºafı ilə bağlı idi. Qeyri-adi memarlıq üslubu ilə seçilən bu depo Avropada tikilən bu cür binalar üçün nümunəyə çevrilmiºdir. İllər boyunca uğurla istifadə olunmuº parovoz deposu XX əsrin 90-cı illərində istismardan götürülmüº və tamamilə unudulmuºdur.

 

Bu vəziyyətlə barıºmaq istəməyən bir qrup Pila sakinləri bu qədim obyekti qorumağa çalıºır. Onlar Pila parovoz deposunun yenidən istismara qaytarılmasını, onun turistik obyektə çevrilməsini istəyirlər. Onlar həmçinin də deponun bərpa edilməsinin konsepsiyasını yaradıb, onu həyata keçirmək məqsədi ilə, özəl və dövlət təºkilatlarını əməkdaºlığa cəlb etməyə çalıºırlar.

     

 Polºa
 

                

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster