Parowozownia Pilska OKRĄGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

P"?

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             

      

     

Адепо Пильскии Круглиак – Пилати адепо даргылеит 1870-74 ш.ш.рзы, уи иадхалоуп аихамиуа арчиара Пруссиати адгьылкуа рчы. Ари адепо чырпшыгас икалеит абри аиузца аргыларакуа рымиуапгара Европа зегьи. Шыкускуак рашьтахь, 90-ти аш. 20-ашышыкуса азы адепо аусура иакурхит, зынза ирхаштит.

Гупиук Пила ауаапсыра ианырба изакут тагылазааща иамоу адепо,урт ргу иацаркит ари атоурыхт бака аикурхара.

   
                       
 Πολωνία

 

                

 

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster